E-Mail an OA Dr. Barbara Pirzl-Stadlhofer

[feedback barbara.pirzl-stadlhofer extended Nachricht aus dem Internet]

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder

Marschallgasse 12, 8020 Graz
Telefon: 0043 316 7067 0
Fax: 0043 316 7067 707

 

Rechtsträger:

Konvent der Barmherzigen Brüder Graz

Marschallgasse 12

8020 Graz

Display: