Rakouská řádová provincie

jedna z 23 řádových provincií ve světě

Podle vzoru svatého Jana z Boha pracují dnes v 53 státech a na všech kontinentech přibližně 1.100 řeholníků ve více než 455 zařízeních zdravotní a sociální péče. Společně s 58.000 zaměstnanci a 31.000 dobrovolníky pečují ročně o zhruba 20 milionů lidí.

 

Řád Milosrdných bratří je žebravým řádem a podporuje prostředky, jež jsou mu svěřeny, v prvé řadě osoby obzvláště potřebné. V četných zemích spolupracuje řád se státními úřady zdravotní péče (ministerstva zdravotnictví, ministerstva sociálních věcí, služby na regionální a komunální úrovni) popř. jsou řádová zařízení součástí veřejného zdravotního systému.

 

Obzvláště v rozvojových zemích se pokoušejí zdravotní a sociální zařízení řádu, vycházejíce z principu subsidiarity, vyplňovat mezery v místní zdravotní péči.

 

Kromě všeobecných nemocnic mají Milosrdní bratří početná zařízení pro psychicky nemocné. Dále udržuje řád mnoho zařízení pro duševně a tělesně postižené, domovy pro seniory a domovy pro bezdomovce. Terapeutická zařízení pro drogově a návykově závislé patří rovněž k nabídce služeb poskytovaných v celém světě. V poslední době se rozšířilo spektrum aktivit o práci v hospicové péči, paliativní medicínu, péči o nemocné nemocí AIDS, péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou a mnoho dalších speciálních disciplín.

 

Bratřím se při jejich poslání dostává podpory zhruba 58.000 spolupracovníků. Kromě toho působí 31.000 dobrovolníků-pomocníků a nesčíslně mnoho dobrodinců, kteří z přesvědčení o řádových hodnotách, podporují dílo morálně i finančně.

 

 

Sebepojetí

Jakožto zařízení katolické církve směřuje práce řádu ve všech oblastech (péče, léčba, doprovodná péče, podpora, rehabilitace atd.) k tomu, aby byl léčen člověk ve své celosti. Proto stojí navzdory různým společenským a politickým podmínkám vždy v popředí evangelizace. Přitom hlásají bratří radostnou zvěst, kterou přinesl lidstvu Ježíš Kristus, svým životem. První formou evangelizace je, že se přijímají všichni lidé bez rozdílu a bratří je zvou ke hledání smyslu života a pokoušejí se je obezřetně přivádět ke Kristu a jeho církvi. Ve společnosti, která se stává čím dále víc materialistickou a egoistickou se řád chápe jako živý výraz „církve lásky a milosrdenství“.

 

Organizačně se řád člení na dvě provinční delegatury, dvě generální delegatury, jednu viceprovincii a 23 provincií. Jednou z nejstarších provincií je provincie rakouská.

 

 

Rakouská řádová provincie

V roce 1605 založil v jihomoravských Valticích kníže Karel I. z Lichtenštejna a na Lichtenštejně první špítál bratří na sever od Alp – mateřinec všech středoevropských provincií. Brzy povstala díky mnoha nově založeným zařízením hustá „síť hospitality“, která se v době svého rozkvětu rozprostírala od pobaltských zemí až po Terst a od Vestfálska až po Banát. Analogicky k politickým a historickým přelomovým situacím v Evropě měnila se stále velikost provincie a pracovní podmínky bratří. Po politické změně systému v roce 1989 se mohly zintenzivnit především vztahy k bratřím v někdejších komunistických zemích.

Rakouská řádová provincie zahrnuje i konventy a zařízení v Maďarsku, Česku a Slovensku, které jsou z právního hlediska třemi provinčními delegaturami Rakouské řádové provincie. Ve všech čtyřech státech zaměstnává řád úhrnem zhruba 8.300 spolupracovníků.

 

 

Vedení provincie

V druhém vídeňském okrese, kde bratří roku 1614 zřídili svůj první špitál ve Vídni, se dnes nachází budova, v níž je umístěn vedle lékárny a vídeňského konventu v prvním patře také provincialát a Ústřední správa Rakouské provincie. V Tabostraße 16 má kromě provinciála své kanceláře 16 zaměstnanců a dobrovolníků.

 

Až do osmdesátých let 20. století vyřizovali administrativní činnosti členové řádu. Avšak s tím, jak klesal počet bratří a narůstal objem práce, bylo zaměstnáváno více spolupracovníků, kteří připravovali podklady provinciálovi a sekretáři provincie. Spolupracovníkům se průběžně dostávalo čím dále více zodpovědnosti. A tak od roku 1996 existuje světský vedoucí celé provincie.

 

 

Provinciál a vedení řádu

Hlavní odpovědnost za dobré fungování řádové provincie nese pater provinciál Saji Mullankuzhy. Podporují ho přitom provinční radové Frater Matthias Meczywor, Frater Daniel Katzenschläger, Frater Antonius Nguyen a Frater Martin Macek.

 

Ti se scházejí pravidelně k takzvanému definitoriu, aby projednali důležitá témata a konali rozhodnutí. Od roku 2007 našla provincie v DKHBw Robertu Bühringerovi poprvé svého světského sekretáře provincie. Ten zodpovídá za správní agendu řádu.

 

Provincialát je zároveň i rozhraním mezi provincií a vedením řádu v Římě.

 

 

Hlavní vedoucí provincie

Ústřední správa Milosrdných bratří Rakouska je ústředním řídicím orgánem všech zařízení v Rakousku, Maďarsku, Česku a Slovensku jakož i početných kooperačních partnerů v těchto čtyřech státech.

 

Ústřední správa plní přitom i četné servisní úkoly. Podléhá řediteli Adolfu Inzingerovi jakožto hlavnímu hospodářskému vedoucímu řádové provincie.

 

Řád brzy rozpoznal, že sféry určitých činností je třeba spojovat, aby bylo možné reagovat rychle a proaktivně na dané výzvy a zpracovat úkoly z toho plynoucí.

 

Proto bylo už před více než 35 lety zřízeno v Eisenstadtu ústřední výpočetní středisko. Postupem času k tomu přibyly další ústřední zařízení. K nim náležejí např. centrální nákup, obchodní controlling, personální management, práce s veřejností, vedení děl v delegaturách nebo ústřední management péče.

 

Pracovníci provincialátu koordinují činnost pro celou Rakouskou řádovou provincii, iniciují aktivity a podporují jejich uvádění do praxe.

 

K provincialátu patří i řádová softwarová firma „Care Solutions“ (kanceláře v St. Veitu/Glanu a Štýrském Hradci), jež se specializuje na digitální dokumentační práci týkající se pacientů, dále i měsíčník „Granatapfel“ (: Granátové jablko) v 2. vídeňském okrese.

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: